Olen nyt käsitellyt Forssan ohjelmasta puolueen lähimmät vaatimukset, 11 kohtaa, työväensuojelun lainsäädäntö, myös 11 kohtaa. Jäljellä on vielä kunnallinen ohjelma, 15 kohtaa ja maatalousohjelma, 11 kohtaa. Nyt on vuorossa kunnallisen ohjelman seitsemän ensimmäistä kohtaa.

 Kunnallisena ohjelmanaan vaatii puolue:

1.Äänioikeusoloja korjattaessa ei kunkunnallista vaalioikeutta missään tapauksessa saa asettaa äänioikeutta ahtaammalle. Työväelle on kunnallisissa edustuslaitoksissa myönnettävä väkilukuun nähden suhteellinen määrä edustajasijoja.

Ensimmäinen osa on toteutunut, mutta ei jälkimmäinen. Tämä liittyy lähimpien tavoitteiden ensimmäisen kohdan yleiseen ja yhtäläiseen vaalioikeuteen. Valtiollisella tasollahan tavoite saavutettiin jo vuosien 1904–1906 eduskuntauudistuksessa. Kunnallisella puolueella toteutumista olikin odoteltava pidempään. Siellä äänioikeus oli porrastettu tulojen mukaan aina vuoteen 1917. Sisällissodan vuoksi ensimmäiset yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvat kunnallisvaalit päästiin järjestämään vasta vuonna 1918.

Tavoitteen jälkimmäinen osa ei ole toteutunut. Edustus perustuu puolueiden vaalimenestykseen eikä väestön luokka-asemaan sellaisenaan. Työväestön määritelmäkin on tuottanut ongelmia. Tästä on hyvä esimerkki SAK:n periaateohjelma. Vuonna 1971 hyväksytyssä periaateohjelmassa määritellään myös työttömien kuuluminen työväkeen, mutta maininta on jo ajat sitten poistettu SAK:n periaateoh­jel­masta. On siis tulkinnanvaraista kuuluvatko työttömät työväestöön.

2.Tilanahtauden ja siitä johtuvien terveydellisten sekä muiden epäkohtain poistamiseksi ynnä monien muiden vaatimusten tyydyttämiseksi on kuntain, varsinkin kaupunkikuntain, ostettava lisämaita mahdollisimman suurissa määrissä.

Tämä liittynee kaavoituspolitiikkaan siten, että kaupungin omistama maa on halvempaa ja sille on siten helpompi rakentaa kohtuuhintaisia asuntoja. Liittyy siten kohtaan 4. Kunnat ovat hankkineet maata omistukseensa, mutta merkitseekö se tämän tavoitteen toteutumista. Voitaneen todeta tavoitteen toteutuneen osittain.

3. Kuntien on otettava haltuunsa sellaiset yleiselle hyvinvoinnille tärkeät liikealat, joita se menestyksellä voi hoitaa tai jotka yksityisten hallussa ollen saattavat kunnan jäsenet heistä suuressa määrässä riippuvaisiksi.

Sosialisointi ei ole onnistunut millään tasolla. Nähtävästi puolue on luopunut koko ajatuksesta jo ajat sitten.

4. Työväen asuntopulan poistamiseksi on kuntain rakennettava riittävästi ajanmukaisia asuntoja sekä yksityistä yritteliäisyyttä sillä alalla vissien ohjeiden alaisena kaikin tavoin edistettävä. Kunnallisia yömajoja on järjestettävä.

Asuntopula näyttää olevan ikuisuuskysymys. Sitä on yritetty poistaa vaihtelevalla menestyksellä, mutta edelleen se vaivaa. Sinänsä asuntoja on kyllä riittävästi, mutta ne eivät läheskään aina ole siellä, missä ihmiset ovat ja tilanne elää kaiken aikaa. Voidaan todeta tavoitteen toteutuneen vain osittain.

5. Sairaanhoito, lääkärinapu lääkkeet ja hautaus kunnan kustannuksella. Näitä maksuja ei saa pitää vaivaisapuna.

Tämä tavoite ei ole toteutunut miltään osin.

6. Turvattomain lasten ja vanhusten hoito on ajanmukaisella ja inhimillisellä tavalla järjestettävä.

Tilanne on parempi kuin ohjelman laatimisen aikaan, mutta vakavia ongelmia on edelleen. Tavoitteessa on edistytty, mutta se ei ole toteutunut.

7. Työväestölle on laitettava kuntain kustannuksella terveellisiä, hyvin järjestettyjä ja maksuttomia kesälomasiirtoloita.

Kesäsiirtolat tulivat ja menivät. Aika ja yhteiskunnallinen kehitys ovat ajaneet niistä ohi, mutta tavoite jollakin tasolla toteutui. Toki leirejä vieläkin järjestetään, mutta ne ovat luonteeltaan toisenlaisia, usein vain viikon mittaisia.

Nämä 7 tavoitetta ovat toteutuneet vaihtelevassa määrin. Oikeastaan vain äänioikeutta koskevat tavoitteet ovat täysin toteutuneet. Osa tavoitteista, kuten asuntopulan poistaminen, ovat osoittautuneet ikuisuuskysymyksiksi. Mutta kokonaisuutena kunnallisen ohjelman seitsemän ensimmäisen kohdan osalta voidaan todeta niiden toteutuneen kohtalaisesti.

Vieläkin on käsittelemättä 21 tavoitetta. Palataan asiaan taas viikon kuluttua.