Forssan ohjelma IV

Edellisessä osassa tarkastelin työväensuojelua koskevien vaatimusten kuutta ensimmäistä kohtaa. Niiden voi katsoa toteutuneen vähintäänkin kohtuullisesti, mutta korjattavaakin on.  Tässä arvioin tämän ryhmän loput kohdat (5 kpl) ja miten niiden kanssa on käynyt.

7. Edellä olevat määräykset ovat ulotettavat, paitsi teollisuustyöväkeen, käsityöläisiin, maanviljelystyöväkeen ja palvelijoihin sekä, mikäli mahdollista, kauppa- ja kulkulaitosten työväkeen.

Tässä viitataan työväensuojelua koskevien vaatimusten kuuteen ensimmäiseen kohtaan. Tämän kohdan tavoite on toteutunut samalla tavoin kuin ne ovat toteutuneet kohtien 1–6 osalta.

8. Työväen suojelusmääräysten tarkkaa noudattamista valvomaan on asetettava riittävä määrä sekä mies- että naistarkastajia ammatin laadun mukaan ja määrättävä niille apulaisia työväestöstä. Suojeluslakien rikkominen on estettävä ankaroilla rangaistuksilla.

Tältäkin osin tilanne on olennaisesti parempi, kuin oli ohjelmaa hyväksyttäessä. Onko työsuojelumää­räysten valvonta riittävää, on jossakin määrin mielipidekysymys. Samoin se, ovatko rikkeistä saadut rangaistukset oikein mitoitettuja.

9. Kaikkiin työntekijöihin sekä heidän asemassaan oleviin henkilöihin ulottuva kansanvakuutus, käsittaen, paitsi sairas- ja tapaturma-, myöskin vanhuus- ja ansiokyvyttömyys- sekä leskien ja orpolasten ynnä työttömyysvakuutuksen, on saatava aikaan. Vakuutuksesta syntyvät kustannukset suoritetaan yleisen tulo-, varallisuus- ja perintöveron kautta keräytyvistä varoista. Vakuutuslaitoksen hallinnon jäsenet valitsevat vakuutetut itse.

Vakuutusten kattavuuden osalta tavoite on saavutettu. Tason osalta voidaan kysyä, onko taso kaikilta osin riittävä. Vakuutuslaitosten hallinnon osalta tavoite on toteutunut vain osittain. Keskinäisessä vakuutusyhtiössä valtaa käyttävät vakuutuksenottajat sekä erikseen määrätyn takuupääoman omistajat. Osakeyhtiömuotoisissa vakuutusyhtiöissä valtaa käyttävät osakkeenomistajat.

10. Vakuutuslait ovat siten laadittavat, että ne eivät anna aihetta mielivaltaiselle tulkitsemiselle eikä kiertelemiselle. Vakuutetuille ja heidän omaisilleen on täysivahingonkorvaus.

Mitenkähän tämän osalta on? Vaikkapa kielteisen sairauseläkepäätöksen Kelalta saaneet saattavat olla eri mieltä. Siltäkin osin kysymys kuitenkin kuuluu, onko kyseessä mielivalta vai puutteet sosiaaliturvassa?

11. Aviottomille ja hoidotta jääneille on valtion toimesta saatava täysin tarkotustaan vastaava hoito ja kasvatus.

Lastensuojelu on Forssan ajoista parantunut. Nykyinen Lastensuojelu jakaantuu ehkäisevään lastensuojeluun ja lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun. Monet käytännön esimerkit osoittavat, että tavoitteeseen on vielä matkaa. Ne säästöt, ne säästöt.

Työväensuojelun tavoitteet ovat toteutuneet paremmin kuin ohjelman lähiajan tavoitteet. Työväensuojelun osalta kaikki 11 kohtaa ovat toteutuneet varsin pitkälle. Yhteiskunnalliset muutokset ja tekniikan kehittyminen ovat korjanneet monta asiaa, mutta tuoneet tilalle uusia ongelmia. Asiat muuttuvat jatkuvasti ja vaativat aina uusia ratkaisuja.

Vielä on 48 kohdasta tarkastelematta kunnallinen ohjelma ja maatalousohjelma, yhteensä 26 kohtaa. Palataan asiaan taas viikon kuluttua.